OPIEKA NAD PACJENTEM (OP)

[ad#Google Adsense]Opieka nad pacjentem oznacza wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Plan opieki obejmuje główne działania, jakie zamierza podjąć lekarz we współpracy z pielęgniarką, fizjoterapeutą, farmakologiem klinicznym, psychologiem, dietetykiem i innymi pracownikami medycznymi adekwatnie do potrzeb. Plan jest opracowywany na podstawie oceny stanu pacjenta i jego potrzeb.

OP 1 Każdy pacjent ma opracowany plan opieki.

Wyjaśnienie

W oparciu o wywiad, badanie fizykalne i wstępne wyniki innych badań opracowywany jest plan opieki nad pacjentem. Plan powinien być opracowany przy przyjęciu pacjenta do szpitala. W uzasadnionych przypadkach w miejsce indywidualnego planu opieki można wykorzystywać Standardowe Procedury Postępowania (ang. SOP – Standard Operating Procedure). Dla przyjęć planowych optymalne jest opracowanie planu przed hospitalizacją. W stanach potencjalnego zagrożenia życia indywidualny plan opieki powinien być opracowany po ustabilizowaniu funkcji życiowych. Plan powinien być odnotowany w historii choroby.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– przegląd dokumentacji medycznej

Punktowanie

5 – 90-100% pacjentów ma opracowany plan opieki.
3 – 70-89% pacjentów ma opracowany plan opieki.
1 – Poniżej 70% pacjentów ma opracowany plan opieki.

OP 1.1 Plan opieki jest modyfikowany w zależności od potrzeb.

Wyjaśnienie

Zmiana stanu zdrowia pacjenta lub uzyskanie nieoczekiwanych wyników badań, a także brak możliwości realizacji zaplanowanych działań diagnostycznych/terapeutycznych mogą wymagać aktualizacji przyjętego planu opieki.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– przegląd dokumentacji medycznej

Punktowanie

5 – 90-100% dokumentacji medycznej zawiera konieczne modyfikacje planu opieki.
3 – 70-89% dokumentacji medycznej zawiera konieczne modyfikacje planu opieki.
1 – Poniżej 70% dokumentacji medycznej zawiera konieczne modyfikacje planu opieki.

OP 2 W szpitalu funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania (SOP).

Wyjaśnienie

Standardowe Procedury Operacyjne (ang. SOP – Standard Operating Procedure) są to plany rutynowego postępowania, opracowane dla wybranych jednostek chorobowych, procedur diagnostycznych lub leczniczych w oparciu o wytyczne postępowania klinicznego, z uwzględnieniem lokalnych warunków. Mogą być opracowane w formie algorytmów, z uwzględnieniem kilku ścieżek postępowania. Powinny wskazywać osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań w ramach opisywanej procedury. Powinny być łatwo dostępne, znane i stosowane przez personel.

OP 2.1 W każdym oddziale funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– przegląd dokumentacji medycznej
– wywiad z personelem

Punktowanie

5 – W każdym oddziale szpitala opracowano i wdrożono co najmniej jedną Standardową Procedurę Postępowania.
3 – W każdym oddziale szpitala opracowano co najmniej jedną Standardową Procedurę Postępowania.
1 – Standardy postępowania opierają się o zwyczaje funkcjonujące w szpitalu.

OP 2.2 W szpitalu funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania w stanach
nagłego zagrożenia życia.

Wyjaśnienie

Dbając o efektywność postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia, w szpitalu powinno się opracować i aktualizować zasady rozpoznawania i postępowania przynajmniej w przypadkach utraty przytomności, zatrzymania oddychania i krążenia. Standardowe Procedury Postępowania powinny zawierać algorytm, zgodny z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji lub AHA (American Heart Association).

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– wywiad z personelem
– obserwacja bezpośrednia

Punktowanie

5 – W szpitalu opracowano i wdrożono Standardowe Procedury Postępowania w stanach zagrożenia życia.
3 – W szpitalu opracowano Standardowe Procedury Postępowania w stanach zagrożenia życia.
1 – Szpital nie posiada Standardowych Procedur Postępowania w stanach zagrożenia życia.

OP 3 Pracownicy szpitala są szkoleni w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wyjaśnienie

Podstawowe znaczenie mają regularne, organizowane nie rzadziej niż raz w roku, podstawowe szkolenia w standardzie BLS (ang. Basic Life Support) w resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla całego personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego. Pozostały personel szpitala powinien również znać zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej na podstawowym poziomie. Szkolenia powinny być prowadzone z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Udział w szkoleniu powinien być udokumentowany w aktach osobowych.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– przegląd dokumentacji personelu
– wywiad z personelem

Punktowanie

5 – Personel medyczny jest regularnie, przynajmniej raz w roku, szkolony w resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
3 – Większość personelu medycznego jest regularnie, przynajmniej raz w roku, szkolona w resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
1 – Personel medyczny nie jest regularnie szkolony w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

OP 4 W szpitalu określono, które leki, sprzęt i materiały muszą być dostępne w stanach
nagłego zagrożenia życia.

Wyjaśnienie

W szpitalu, w obszarach gdzie świadczona jest opieka medyczna, zapewniona powinna być dostępność leków, sprzętu i materiałów stosowanych w stanach nagłego zagrożenia życia. Ich rodzaj, ilość i sposób zabezpieczenia, uzupełniania oraz wymiany powinny zostać określone w formie pisemnej. Minimalny zestaw dostępnych leków i materiałów powinien być zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji lub analogicznym opracowaniem. W szpitalu powinno się wyznaczyć osobę odpowiadająca za aktualizację listy leków, sprzętu i materiałów niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia życia.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– wywiad z kierownictwem
– wywiad z personelem

Punktowanie

5 – W szpitalu określono, które leki, sprzęt i materiały muszą być dostępne w stanach nagłego
zagrożenia życia.
1 – W szpitalu nie określono, które leki, sprzęt i materiały muszą być dostępne w stanach
nagłego zagrożenia życia.

OP 4.1 Leki i materiały stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia są stale dostępne
w miejscach świadczenia opieki.

Wyjaśnienie

Leki i materiały powinny być przechowywane w sposób funkcjonalny, umożliwiający szybkie dotarcie do pacjenta oraz dogodne korzystanie z zestawu. Zestawy powinny podlegać kontroli, która uwzględnia:
a) skład zestawu,
b) datę ważności,
c) warunki przechowywania,
d) sposób uzupełniania wykorzystanych leków i materiałów.

Sprawdzenie

– wywiad z personelem
– obserwacja bezpośrednia

Punktowanie

5 – Zestawy stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia są dostępne, funkcjonalne oraz kontrolowane
w miejscach świadczenia opieki.
3 – Zestawy stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia są dostępne, lecz niefunkcjonalne
lub niekontrolowane.
1 – Zestawy stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia są niedostępne w miejscach świadczenia opieki medycznej.

OP 4.2 Sprzęt używany w stanach nagłego zagrożenia życia jest łatwo dostępny
w miejscach świadczenia opieki medycznej.

Wyjaśnienie
Sprzęt używany w stanach nagłego zagrożenia życia musi być dostępny w szpitalu. Dostępność powinna gwarantować możliwość szybkiego skorzystania z tego sprzętu. Sprzęt powinien być okresowo kontrolowany, tak aby był sprawny i gotowy do użycia, gwarantując możliwość niezwłocznej pomocy choremu.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– wywiad z personelem
– obserwacja bezpośrednia

Punktowanie

5 – Sprzęt używany w stanach nagłego zagrożenia życia jest łatwo dostępny i właściwie kontrolowany w miejscach świadczenia opieki.
1 – Sprzęt używany w stanach nagłego zagrożenia życia nie jest łatwo dostępny lub nie jest
właściwie kontrolowany w miejscach świadczenia opieki.

OP 5 W szpitalu prowadzona jest analiza częstości i skuteczności podjętych czynności
reanimacyjnych.

Wyjaśnienie

Analiza przeprowadzonych reanimacji powinna obejmować:
a) przyczynę zatrzymania oddychania lub krążenia,
b) czas rozpoczęcia czynności reanimacyjnych,
c) zgodność postępowania z przyjętym algorytmem,
d) ocenę postępowania osób uczestniczących.
Podsumowaniem analizy powinny być wnioski dotyczące:
a) ewentualnych modyfikacji szpitalnej Standardowej Procedury Postępowania,
b) dostępności leków, sprzętu i materiałów stosowanych w stanach zagrożenia życia,
c) działań edukacyjnych.

Wyniki analizy powinny być przedstawione personelowi medycznemu raz na pół roku, z wyłączeniem danych personalnych.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– wywiad z personelem

Punktowanie

5 – W szpitalu prowadzi się analizę skuteczności przeprowadzonych reanimacji i wyciąga wnioski.
3 – W szpitalu prowadzi się analizę skuteczności przeprowadzonych reanimacji w ograniczonym zakresie.
1 – W szpitalu nie prowadzi się analizy skuteczności przeprowadzonych reanimacji.

OP 6 W szpitalu opracowano i wdrożono procedurę oceny i skutecznego
leczenia bólu.

Wyjaśnienie

Obowiązkiem szpitala jest leczenie bólu u pacjenta poprzez:
a) identyfikację pacjentów z dolegliwościami bólowymi,
b) ocenę (skalę) stopnia nasilenia dolegliwości,
c) wdrożenie adekwatnego leczenia przyczynowego lub objawowego.

Leczenie przeciwbólowe powinno być skuteczne. Sposób leczenia, rodzaj i dawki środków przeciwbólowych oraz częstość ich podawania powinny być adekwatne do stopnia nasilenia bólu i dokumentowane w historii choroby.

Sprawdzenie

– przegląd dokumentacji szpitala
– przegląd dokumentacji medycznej
– wywiad z personelem
– wywiad z pacjentami

Punktowanie

5 – W szpitalu opracowano i wdrożono procedurę oceny i skutecznego leczenia bólu.
3 – W szpitalu opracowano i nie w pełni wdrożono procedurę oceny i skutecznego leczenia
bólu.
1 – W szpitalu nie wdrożono procedury oceny i skutecznego leczenia bólu.